Dr Mohammad Hossein Nekoofar
Immediate Past President of Iranian Association of Endodontists
Director of International Relations, Tehran University of Medical Sciences
Honorary Senior Clinical Lecturer, Cardiff University

Lectures

دکتر محمدحسین نکوفر: افزایش شهرت و اعتبار بین‌المللی دانشگاه، موجب جذب پروژه‌های مشترک جهانی می شود

دکتر محمد حسین نکوفر، مدیر روابط بین الملل معاونت بین الملل دانشگاه، در بخش اول گفت وگو با گروه فرصت های سرآمدی در آموزش و بین الملل، گفت: شاخص‌ها، تعیین کننده روش های رتبه بندی هستند و بر این اساس، رتبه بندی های مختلف در دنیا شکل می گیرد اما مهم ترین شاخصی که در بسیاری از این رتبه‌بندی‌ها مورد توجه قرار می گیرد این است که پژوهش ها در چه فیلدی در حال انجام است و همچنین کجا و چگونه چاپ می‌شود. اگر می‌خواهیم در دنیا وجود داشته باشیم و دیده شویم باید با جهان در ارتباط باشیم. اگر در رتبه‌بندی دیده نمی‌شویم، اصلاً وجود نداریم. دانشگاهی در جهان وجود دارد که در رتبه‌بندی دیده می‌شود. پس رتبه‌بندی در حقیقت کمک می‌کند که دانشگاه ما در دنیا شناسانده شود از این رو باید در این فضا شرکت کنیم. با معاونت‌های مختلف دانشگاه و همچنین مدیریت آمار و اطلاعات در کمیته ای هماهنگ هستیم تا با نگاهی دقیق بر تنظیمات و پیش فرض های رتبه‌بندی، آنها را یکسان سازی و راستی آزمایی کنیم. در کشور تقریباً در تمام رتبه‌بندی‌ها اول هستیم به‌خصوص وقتی‌که این رتبه بندی در حوزه علوم پزشکی انجام می شود.